Organiseer uw reis

Sotos (rivierbossen) van de Arga

Lid van Birding club
Vogelkundig interessante gebieden

Multimedia

Soto de la Muga
icono pie de fotoSoto de la Muga
Soto de la Muga
Deel van de rivier de Arga onderweg langs Falces en Peralta. Ten westen bevinden zich een aantal aanzienlijke kloven in gips en in het oosten de landbouwvlakte waar een aantal dode zijarmen van de Arga worden bevolkt door een bladerrijke vegetatie van rivierbossen.

Diverse paden lopen door het gebied en er zijn twee observatoria op verschillende punten van de Soto de la Muga.

Dit gebied omvat de Natuurenclave van de "Soto de la Muga" en het Natuurreservaat "Sotos Gil y Ramal Hondo".

Habitats
Kloven, rivierbossen en akkerlanden.

Kenmerkende vogels
- Standvogels: wilde eend, blauwe reiger, witte ooievaar, rode wauw, vale gier, bruine kiekendief, havik, sperwer, buizerd, steenarend, torenvalk, passagiersvalk, waterral, waterhoen, oeverloper, Turkse tortel, kerkuil, oehoe, steenuil, dwerguil, ijsvogel, Iberische groene specht, grote bonte specht, kleine bonte specht, kuifleeuwerik, witte kwikstaart, kwikstaart, winterkoning, roodborst, zwarte roodstaart, roodborsttapuit, merel, lijster, Cetti's zanger, graszanger, zwartkop, vuurgoudhaantje, staartmees, pimpelmees, koolmees, boomkruiper, buidelmees, ekster, alpenkraai, kawu, zwarte kraai, raaf, zwarte spreeuw, huismus, ringmus, rotsmus, vink, Europese kanarie, groenling, putter, kneu, cirlgors, grauwe gors.

- Overzomeraars: purperreiger, zwarte wouw, aasgier, slangenarend, grauwe kiekendief, dwergarend, boomvalk, kwartel, kleine plevier, Europese tortelduif, koekoek, dwergooruil, gierzwaluw, Europese bijeneter, hop, mierenjager, oeverzwaluw, rotszwaluw, zwaluw, huiszwaluw, duinpieper, gele kwikstaart, nachtegaal, kleine karekiet, spotvogel, orpheusgrasmus, grasmus, tuinfluiter, Iberische tjiftjaf, wielewaal.

- Overwinteraars: dodaars, aalscholver, zilverreiger, smelleken, meerkoet, goudplevier, kievit, bokje, watersnip, waterpieper, graspieper, waterspreeuw, grote lijster, kramsvogel, koperwiek, tjiftjaf, klapekster, spreeuw, keep.

- Trekvogels: grauwe gans, bergeend, smient, krakeend, wintertaling, zomertaling, slobeend, duikeend, roerdomp, kwak, koereiger, zwarte ooievaar, visarend, kraanvogel, steltkluut, kluut, bontbekplevier, zilverplevier, kleine strandloper, bonte strandloper, kemphaan, grutto, rosse grutto, regenwulp, tureluur, groenpootruiter, witgat, zwarte stem, boompieper, gekraagde roodstaart, paapje, tapuit, kleine karekiet, rietzanger, fitis.

Aanbevolen observatiepunten
- Route van de "Soto de la Muga"

Ligging

Transport

Desde Pamplona tomar la AP-15 hacia el sur (dirección Tudela). Bajar de la autopista en la salida de Marcilla y tomar la NA-128 hacia el oeste (dirección Peralta). Justo antes de Peralta se encuentra el río Arga y sus sotos.

Tijden, data en prijzen zijn oriëntatief. U wordt aangeraden om voor bevestiging contact op te nemen met de verantwoordelijke instantie.