Organiseer uw reis

Stuwmeer van Las Cañas

Camino de Santiago Lid van Birding club
Vogelkundig interessante gebieden

Multimedia

Meteorologie


Het stuwmeer is verdeeld in twee delen door een dijk en werd vroeger vergroot om het vermogen ervan te verhogen waardoor de bouwlanden konden worden bevloeid. Het meer is ruim bevolkt door moerasvegetatie en een uitgestrekte tamariskenbossen. Er is een groot oppervlakte open water. Op het heuvelachtige terrein van El Bordón bevindt zich het observatorium.

Dit wetland is uitgeroepen als moerasgebied van internationaal belang door het Verdrag van Ramsar.

Dit is een Gebied van Communautair Belang, vogelbeschermingsgebied en Natuurreservaat.

Habitats
Vochtig gebied met open water en moerasvegetatie.

Kenmerkende vogels
- Standvogels: wilde eend, dodaars, fuut, kleine zilverreiger, blauwe reiger, witte ooievaar, slobeend, tafeleend, rode wouw, vale gier, bruine kiekendief, blauwe kiekendief, sperwer, buizerd, steenarend, torenvalk, passagiersvalk, rode patrijs, waterral, waterhoen, meerkoet, oeverloper, houtduif, Turkse tortel, kerkuil, steenuil, dwerguil, IJsvogel, Iberische groene specht, grote bonte specht, kleine bonte specht, kalanderleeuwerik, kuifleeuwerik, theklaleeuwerik, boomleeuwerik, veldleeuwerik, witte kwikstaart, kwikstaart, winterkoning, roodborst, zwarte roodstaart, roodborsttapuit, merel, lijster, Cetti's zanger, graszanger, Provençaalse grasmus, kleine zwartkop, zwartkop, vuurgoudhaantje, baardman, staartmees, zwarte mees, pimpelmees, koolmees, boomkruiper, buidelmees, klapekster, ekster, alpenkraai, kauw, zwarte kraai, raaf, zwarte spreeuw, huismus, ringmus, rotsmus, vink, groenling, putter, kneu, cirlgors, grauwe gors.

- Overzomeraars: wouwaap, kwak, koereiger, purperreiger, zwarte wouw, aasgier, slangenarend, grauwe kiekendief, dwergarend, boomvalk, kwartel, kleinst waterhoen, kleine trap, griel, kleine plevier, kleine bosduif, Europese tortelduif, koekoek, kuifkoekoek, dwergooruil, nachtzwaluw, gierzwaluw, Europese bijeneter, hop, mierenjager, kortteenleeuwerik, oeverzwaluw, zwaluw, huiszwaluw, duinpieper, gele kwikstaart, nachtegaal, grijze tapuit, blonde tapuit, snor, kleine karekiet, grote karekiet, spotvogel, baardgrasmus, orpheusmus, grasmus, tuinfluiter, bergfluiter, Iberische tjiftjaf, grauwe vliegenvanger, buidelmees, grauwe klauwier, Europese kanarie, ortolaan.

- Overwinteraars: grauwe gans, bergeend, krakeend, smient, wintertaling, pijlstaart, aalscholver, roerdomp, kuifeend, havik, smelleken, goudplevier, kievit, bokje, watersnip, kokmeeuw, graspieper, waterpieper, heggenmus, kramsvogel, koperwiek, tjiftjaf, goudhaan, spreeuw, keep.

- Trekvogels: zwarte ooievaar, lepelaar, zomertaling, krooneend, wespendief, visarend, kleine torenvalk, porseleinhoen, kleine waterhoen, kraanvogel, steltkluut, kluut, bontbekplevier, morinelplevier, zilverplevier, drieteenstrandloper, kleine strandloper, krombekstrandloper, bonte strandloper, kemphaan, grutto, rosse grutto, regenwulp, wulp, zwarte ruiter, tureluur, groenpootruiter, witgat, bosruiter, steenloper, zwarte stern, velduil, alpengierzwaluw, boompieper, gekraagde roodstaart, paapje, rietzanger, fitis, bonte vliegenvanger, grauwe klauwier.

Aanbevolen observatiepunten
- Rondweg om het stuwmeer (4 km)

Ligging

Tijden, data en prijzen zijn oriëntatief. U wordt aangeraden om voor bevestiging contact op te nemen met de verantwoordelijke instantie.