Organiseer uw reis

Afvalverwerkingsbedrijf te Góngora

Natuurinterpretatiecentra / Milieu-educatiecentrum

Multimedia

Meteorologie


Ons afval wordt, nadat het in de juiste container is gegooid, vervoerd naar het Afvalverwerkingsbedrijf in Góngora, op een paar kilometer afstand van Pamplona. Het bestaat uit twee verschillende verwerkingsgebieden: een recyclebedrijf en een gecontroleerde stortplaats.

Recyclebedrijf: daar komen herbruikbare producten terecht, die naar soort worden geclassificeerd: papier en karton, glas, plastic, metaal en tetrabrik. Na de selectie worden de verschillende producten gerecycled in bedrijven, die ze gebruiken als grondstof voor de creatie van nieuwe artikelen.

Gecontroleerde stortplaats: deze is onderverdeeld in verschillende ruimtes, waar niet herbruikbaar afval, dat in de groene containers is gegooid, verwerkt wordt. Dat wordt regelmatig ingegraven om de anaërobe fermentatie van organisch materiaal te bevorderen. Iedere ruimte is voorzien van drainage voor de kanalisatie van percolaat tot aan de hoofdafvoerkanalen, die zijn verbonden met de waterzuiveringsinstallatie van Arazuri en een radiale modus van de absorptie van de gassen die in het fermentatieproces ontstaan. Een gecentraliseerd systeem voor extractie en geleiding zorgt ervoor dat deze gassen gebruikt kunnen worden om energie uit te winnen, waarbij bovendien mogelijke negatieve invloeden door geur of brand worden voorkomen.

Una vez depositados en el contenedor correspondiente, nuestros residuos son transportados hasta el Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Góngora, a pocos kilómetros de Pamplona que está integrado por dos áreas de tratamiento diferenciadas: planta de reciclaje y vertedero controlado.

Planta de reciclaje: es la que recibe los productos reciclables que son clasificados en grupos: papel y cartón, vidrio, plástico, metal y envases de brik. Una vez seleccionados, los diferentes productos se reciclados en empresas que los aprovechan como materia prima para crear nuevos artículos.

Vertedero controlado: está dividido en celdas, donde son trasladados los residuos no reciclables que han sido depositados en los contenedores verdes. Allí son enterrados periódicamente para facilitar la fermentación anaerobia de la materia orgánica. Cada celda dispone de drenaje para la canalización de lixiviados hasta la red de colectores conectada con la E.D.A.R. de Arazuri y de un módulo radial de absorción de los gases que se generan en el proceso de fermentación. Un sistema centralizado de extracción y conducción hace que estos gases sean energéticamente aprovechables eliminando, además, las posibles afecciones por olores o incendios.

Ligging

Opmerkingen

Sólo visitas para grupos organizados.

Tijden, data en prijzen zijn oriëntatief. U wordt aangeraden om voor bevestiging contact op te nemen met de verantwoordelijke instantie.

Parktische informatie

  • Plaats GÓNGORA
  • Zone De Cuenca de Pamplona
  • Adres Carretera Tajonar km 8,5
  • Website
  • Telefoonnummer 948423242
  • Fax 948423230